Privacy

Privacyverklaring

Executive+ behandelt als verwerker van persoonsgegevens de persoonsgegevens van kandidaten met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens
Executive+ verwerkt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar opdrachten. Gegevens die worden opgeslagen kunnen zijn: gegevens uit het CV, zoals naw-gegevens, geboortedatum, huidige en vorige functies. Alsmede salarisgegevens en gespreksverslagen van interviews.

Recht op inzage
Een ieder heeft recht op inzage van de gegevens die wij over hen verwerken.

Recht op aanpassing
Indien abusievelijk onjuiste informatie is opgeslagen ondanks onze inspanningen om de juistheid en actualiteit van de gegevens te waarborgen, zullen wij deze op verzoek corrigeren.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar en beperking
Intrekking van de verleende toestemming kan worden verzonden aan info@executiveplus.nl. Een ieder kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen de opslag van zijn/haar gegevens. Tevens heeft een ieder recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een andere partij.

Beveiliging gegevens
Executive+ draagt te allen tijde zorg voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat wordt toevertrouwd.

Wijzigingsclausule
Executive+ behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen.

laura-davidson-QBAH4IldaZY-unsplash
Ontvangstadres

Kasteel Dussen

Binnen 1
4271 BV Dussen

Plan route
kasteeldussen-min